ÁÜF 

Általános üzleti feltételek

1. Érvényesség
1.1 E feltételek alkalmazásában a megbízott a Condair GmbH, a megbízó pedig a mindenkori megrendelő/ügyfél.
1.2 Az alábbiakban leírt szállítási feltételek a megbízott és a megbízó között létrejött szerződés részét képezik, ha nem születtek azoktól eltérő egyedi megállapodások. Ezek minden ajánlatra, szállításra és teljesítésre (a továbbiakban „teljesítés”), továbbá minden jövőbeli üzleti kapcsolatra érvényesek, akkor is, ha a feltételekről nem születik újabb kifejezett megállapodás. Ezek a szállítási feltételek legkésőbb a teljesítések igazolásakor a megbízó által elfogadottnak minősülnek.
1.3 A megbízott értékesítő személyzete általi egyeztetések, hozzájárulások és kiegészítő megállapodások csak akkor érvényesek, ha azokat a megbízott vezetősége vagy azok meghatalmazottjai a szóbeli megbeszélést követően haladéktalanul írásban megerősítik.
1.4 A megbízó ellentétes tartalmú általános üzleti vagy beszerzési feltételei nem alkalmazhatók, még akkor sem, ha azok ellen a megbízott kifejezetten nem emelt kifogást.

2. Ajánlat / megrendelés / megrendelés visszaigazolása
2.1 A megbízott ajánlatai, ha azokban nincs más meghatározva, nem kötelező érvényűek. Függetlenül attól, hogy a megbízott tett-e ajánlatot, a megbízott és a megbízó közötti szerződés csak a megbízott által a megbízó megrendelésére küldött visszaigazolással jön létre. A megbízó megrendelése kézhezvételének a megbízott általi visszaigazolása nem tekinthető a megrendelés visszaigazolásának.
2.2 A megbízó által a megbízott ajánlatához képest végrehajtott módosításokat a megrendelésben egyértelműen jelölni kell. A megbízó megrendeléséhez képest a megrendelés visszaigazolásában végrehatott módosításokat szintén egyértelműen jelölni kell. A módosításokról a megbízott és a megbízó haladéktalanul írásban megállapodik. Vita esetén a megrendelés megbízott általi visszaigazolása mérvadó.

3. Rajzok, műszaki dokumentáció
3.1 A rajzok, ábrák, méretek tömegek és egyéb teljesítményadatok kötelező érvényűek, amennyiben azok a megrendelés visszaigazolásában szerepelnek, illetve ha azokról külön megállapodás születik. A megbízott fenntartja a műszaki vagy műszaki alapokon nyugvó módosítások jogát, amennyiben azok szükségesek és a megbízó szempontjából ésszerűek.
3.2 Az átadott kalkulációk, költségvetések, vázlatok, rajzok és más műszaki dokumentumok szellemi tulajdonjoga és az azokhoz kapcsolódó oltalmi jogok a megbízottat illetik meg. Ezek a dokumentumok a megbízott előzetes hozzájárulása nélkül nem sokszorosíthatók és nem adhatók át harmadik feleknek, illetve a tartalmuk harmadik felekkel nem ismertethető.

4. Árak és kifizetések
4.1 Más megállapodás hiányában a megbízott árai a müncheni raktárban való átvétellel érvényesek, és azokhoz hozzászámítandó a törvényileg előírt értéktöbbletadó (áfa) és a csomagolás. Amennyiben a megbízó megbízza a megbízottat a szállítás lebonyolításával, a postai, szállítási és egyéb kiküldési költségek a megbízót terhelik. A kiegészítőleg megrendelt telepítés, szerelés és üzembe helyezés külön fizetendő.
4.2 Amennyiben a megbízó kérésére a teljesítésre a megállapodás szerinti időpontnál később kerül sor, az esetleges köztes tárolás költségeit meg kell téríteni, és a teljesítésekért járó kifizetéseknek az eredeti megállapodás szerinti időpontokban kell megtörténnie.
4.3 A megbízott által a teljesítésekért kiállított számlákat levonások nélkül a számla kiállítási dátumától számított 10 napon belül kell kiegyenlíteni. A 15 000 eurónál magasabb értékű megbízások esetén az ellenérték 3 napon belül válik esedékessé a következőképpen: az ellenérték 1/3-a a megrendelés visszaigazolása után, az ellenérték 1/3-a közvetlenül a kiszállításra való készenlétről szóló tájékoztatás után, de mindenképpen a kiküldés, ill. az elszállítás előtt, és az ellenérték 1/3-a szállításkor vagy – ha szerelést is kérnek – átvételkor.
4.4 Váltóval vagy csekkel való fizetés előzetes megállapodás alapján lehetséges. A váltó- és diszkontálási költségek a megbízót terhelik.
4.5 A megbízó csak abban az esetben jogosult beszámításra, visszatartásra vagy csökkentésre – még minőségi kifogás vagy ellenigény érvényesítése esetén is –, ha az ellenigényeket jogerősen megállapították vagy azok vitathatatlanok. Visszatartásra ugyanakkor a megbízó csak ugyanazon a szerződéses jogviszonyon alapuló ellenigény esetén jogosult.

5. Csomagolás; kárveszély átszállása
5.1 A megbízott gondoskodik a teljesítés szerinti áruk megfelelő csomagolásáról.
5.2 A kárveszély mindig szállításkor száll át. Ez akkor is érvényes, ha szerelést rendelnek meg. Amennyiben a szállításra/szerelésre a megbízó kérésére később kerül sor, a kárveszély az eredeti megállapodás szerinti szállítási határidő napján száll át.

6. Kiszállítási idő és kötbér
6.1 A szállítási határidők csak akkor kötelező érvényűek, ha a megrendelés visszaigazolásában írásban kifejezetten kötelező érvényűként jelölik meg őket. A kötelező érvényűként meg nem jelölt szállítási határidőket a megbízott legfeljebb három héttel túllépheti.
6.2 A megbízott nem áll jót a szállítási és teljesítési késedelmekért, amennyiben azokat vis major vagy olyan események okozzák, amelyek – nem csak átmenetileg – jelentősen megnehezítik a megbízott általi teljesítést vagy ellehetetlenítik azt. Az ilyen események feljogosítják a megbízottat arra, hogy az akadályoztatás időtartamával meghosszabbítsák a szállítási, ill. teljesítési határidőt, hozzászámítva egy ésszerű gépindítási időt. Ezen túlmenően, amennyiben az akadályoztatás oka több mint három hónapon keresztül fennáll, a megbízott és a megbízó egyaránt megfelelő határidővel részben vagy teljes egészében elállhat a szerződéstől. A teljesítést akadályozó egyéb, három hónapnál hosszabb időtartamú események, pl. sztrájk, kizárás vagy hatósági intézkedés – abban az esetben is, ha ezekre a megbízott beszállítóinál vagy azok albeszállítóinál kerül sor –, csak egy megfelelő póthatáridő eredménytelen letelte után jogosítják fel a megbízottat és a megbízót az elállásra. Amennyiben a szállítási határidő az előbb említett okokból meghosszabbodik vagy a megbízott mentesül kötelezettsége teljesítése alól, a megbízó erre hivatkozva nem nyújthat be kártérítési igényt. Az említett körülményekre a megbízott csak akkor hivatkozhat, ha a megbízót haladéktalanul értesíti, és bizonyítja a számára e körülmények fennállását.
6.3 A megbízott minden esetben jogosult előszállításra és előteljesítésre, amennyiben ezek a megbízó szempontjából ésszerűek.
6.4 Ha a megbízott késedelembe esik, a megbízó minden eltelt hétre vonatkozóan a késedelemben érintett teljesítések értékének 0,5%-ával, de legfeljebb 5%-ával megegyező mértékű átalányalapú kötbérre támaszthat igényt. Minden ezen kívüli igény ki van zárva, kivéve, ha az igény a megbízott szándékos károkozásán vagy súlyos gondatlanságán alapul.
6.5 Késedelem esetén a megbízó jogosult felmondani a szerződést, miután a megbízott számára két alkalommal megfelelő póthatáridőt jelölt meg, és azt a megbízott nem tartotta be.

7. Szerelés
7.1 Amennyiben a megbízottnak szerelést is végeznie kell, arról írásban (megrendelés / megrendelés visszaigazolása) kell megállapodni. Ha a megrendelés visszaigazolása más megállapodást nem tartalmaz, a szerelésre egyebekben a következők vonatkoznak:
7.1.1 A szerelés elvégzése esetén úgy tekintendő, hogy a megbízó engedélyezte a szerelést, és a szerelés engedélyezésének időpontjára rendelkezésre kell állnia minden szükséges hozzájárulásnak és helyszíni feltételnek, tisztázni kell minden technikai részletet, és a szerelés helyszínén teljesülnie kell a megbízó felelősségi körébe tartozó minden szükséges feltételnek.
7.1.2 A szerelés engedélyezése és a szerelés megkezdése között legalább négy hetes időtartamnak kell eltelnie.
7.1.3 A szerelés megkezdésére egyeztetett időpontra a megbízónak teljesítenie kell a megállapodás szerinti befizetést vagy be kell mutatnia a megállapodás szerinti kezességi nyilatkozatot.
7.1.4 A szerelés engedélyezése és megkezdése közötti időszakban végrehajtott módosítások a határidő meghosszabbodását eredményezik.
7.1.5 A szerelésnek a megállapodás szerinti határidőn belüli sikeres elvégzését vagy átvételkor, vagy legkésőbb a leszállított és beszerelt rendszer vagy rendszerrész üzembe helyezésekor kell igazolni.
7.1.6 A szerelés elvégzésének határideje akkor tekintendő teljesítettnek, ha a leszállított és beszerelt rendszer vagy rendszerrészek az adott határidőn belül üzembe helyezhetők, ill. használatba állíthatók. A járulékos munkák későbbi elvégzésének e tekintetben nincs jelentősége.
7.1.7 A megbízott a megbízóval kötött megállapodás alapján üzembe helyezi a leszállított és beszerelt rendszert vagy rendszerrészeket, amelyhez biztosítania kell minden helyszíni feltételt és el kell végeznie minden, a megbízó által végrehajtandó tevékenységet.
7.1.8 A garanciális időszak a szerelés befejeződésekor kezdődik.
7.2 A megbízó köteles felhívni a figyelmet a szereléssel kapcsolatban fennálló veszélyekre (pl. helyiségek vagy felhasznált építőanyagok tűzveszélyessége) és meghozni a szereléshez szükséges védelmi intézkedéseket, pl. tűzőrség felállításával, oltóanyagok biztosításával stb. Ez különösen vonatkozik a vágási, hegesztési és forrasztási munkákra, amelyekre a szerelés során rendszeresen sor kerül. Ezen intézkedések és az általuk esetlegesen okozott késedelmek költségei a megbízót terhelik.
7.3 A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul írásban jelez a megbízó számára minden olyan körülményt, amely akadályozza őt kötelezettségei megfelelő teljesítésében.

8. Tulajdonjog fenntartása
8.1 A megbízott az őt megillető teljes összeg kifizetéséig (váltó vagy csekk elfogadása esetén azok beváltásáig) fenntartja a leszállított teljesítési eredményekben (a továbbiakban: tulajdonjog fenntartásában érintett eszközök) fennálló tulajdonjogát mindaddig, amíg a jelen üzleti jogviszonyból származó vagy a jövőben felmerülő összes követelése – ideértve az egyidejűleg és a később megkötött szerződéseket is – kiegyenlítésre nem kerül.
8.2 A megbízónak jogában áll a tulajdonjog fenntartásában érintett eszközöket normál ügymenete keretében elidegeníteni. Erre az esetre a megbízó már most átruházza minden olyan követelését és járulékos jogát, amely az elidegenítés nyomán az átvevővel vagy harmadik személyekkel szemben őt megilleti. A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a követeléseket mindaddig nem érvényesíti, amíg a megbízó hiánytalanul teljesíti a rá háruló fizetési kötelezettségeket. A megbízott fizetési késedelem esetén kérheti, hogy a megbízó tájékoztassa őt az átruházott követelésekről és a megfelelő adósokról, megadjon minden, a behajtáshoz adatot, és átadjon minden vonatkozó dokumentumot. Ebben az esetben a megbízott köteles tájékoztatni az adóst az átruházásról.
8.3 Lényeges szerződéses kötelezettségek megszegése, különösen fizetési késedelem esetén a megbízott jogosult visszavenni a tulajdonjog fenntartásában érintett eszközöket. A tulajdonjog fenntartásában érintett eszközök megbízott általi visszavonása és lefoglalása esetén elállás csak akkor áll fenn, ha a megbízott erről kifejezett írásbeli nyilatkozatot tesz. Amennyiben a tulajdonjog fenntartásában érintett eszközök visszavételére elállási nyilatkozat nélkül kerül sor, a megbízó már most engedélyezi a megbízott számára, hogy normál munkaidőben belépjen a vállalati területeire és ismét birtokba vegye a tulajdonjog fenntartásában érintett eszközöket. Lefoglalás vagy harmadik felek egyéb beavatkozása esetén a megbízó köteles egy lefoglalási jegyzőkönyv és egy eskü hatályával bíró nyilatkozat átküldésével haladéktalanul írásban tájékoztatni a megbízottat a lefoglalt tárgy azonosságáról.
8.4 Amennyiben a tulajdonjog fenntartásában érintett eszközöket a megbízó vagy annak megbízásából egy külső fél egy harmadik személy ingatlanába építi be, a megbízó már most átruházza a harmadik féllel vagy más érintett féllel szembeni követeléseit a megbízott és a megbízó közötti ügylet számlaértékének megfelelő kártalanítás céljára. Ez az átruházás kiterjed minden járulékos jogra, beleértve a megbízónak átengedett jogos jelzálog-követelést is. A megbízott elfogadja ezt az átruházást.
8.5 Amennyiben a tulajdonjog fenntartása összekapcsolás vagy feldolgozás révén szűnik meg, a megbízott a közötte és a megbízó között fennálló üzleti jogviszony számlaértéke és a késztermék értéke közötti aránynak megfelelő résztulajdont szerez. Ha az újonnan létrehozott terméket tovább értékesítik, a megbízó a teljesítések értékének megfelelő mértékben átruház a megbízottra minden olyan követelést, amely a továbbértékesítés nyomán az átvevővel vagy harmadik felekkel szemben őt megilleti. A megbízott elfogadja ezt az átruházást.
8.6 Az összes követelés teljesítéséig, beleértve a megbízó minden folyószámla-egyenleg szerinti, bármely jogalap miatt a megbízottal szemben fennálló vagy a jövőben keletkező kintlévőségét, egyeztetett biztosítékokat kell nyújtani a megbízott részére, amelyeket a megbízott kérésre saját hatáskörben felszabadíthat, ha azok értéke tartósan több mint 20%-kal meghaladja a követeléseket.
8.7 A megbízott kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy további igényeket támasszon, különösen fizetési késedelem miatt.
8.8 Amennyiben a tulajdonjog fenntartásában érintett eszközök a végső átvevő ingatlanának lényeges alkotóelemévé váltak, a megbízott a megállapodás szerinti fizetési határidők be nem tartása esetén jogosult leszerelni a tulajdonjog fenntartásában érintett, a szerkezet jelentős károsítása nélkül eltávolítható eszközöket. A megbízó már most kötelezettséget vállal arra, hogy engedélyezi a leszerelést és visszaadja a megbízottnak a tulajdonjog fenntartásában érintett leszerelt eszközök tulajdonjogát. A megbízott e jogainak sérülése esetén a megbízó köteles kártérítést nyújtani. A leszerelés költsége és minden egyéb költség a megbízót terheli.
8.9 Ha a vételár megbízó általi megfizetésekor a megbízottnál váltófelelősség keletkezik, a tulajdonjog fenntartása és az abból származó, teljesítéseken alapuló követelések csak a váltónak a megbízó mint intézvényezett általi kifizetésekor szűnnek meg.

9. Áruk visszavétele
9.1 A nem külön szerződés alapján készített áruk (a továbbiakban standard áru) 50 EUR stornódíj ellenében vehetők vissza, ha még nem kerültek kiszállításra. Ha a standard áru már kiszállításra került, a visszavételhez a megbízónak és a megbízottnak külön megállapodást kell kötnie. A visszavételi térítés átalányösszege a teljesítések értékének 15%-a plusz egy 50 EUR összegű stornódíj. Ezen túlmenően a megbízó viseli a szállítás költségeket is (oda- és visszaút).
9.2 A specifikus teljesítési eredmények (külön megbízás szerinti áruk) nem vehetők vissza és nem stornózhatók.
9.3 Áruk visszavételekor visszafizetésre nincs lehetőség. Ehelyett jóváírásra vagy további megbízásokba való beszámításra kerül sor. A megbízó terhelési értesítései nem kerülnek elismerésre.

10. Jótállás
10.1 A teljesítések szerződésszerűsége szempontjából döntő a szállítás, ill. szerelésre adott megbízás esetén az átvétel időpontja. A leszállított árukat beérkezéskor azonnal ellenőrizni kell. A minőségi kifogásokat azonnal meg kell tenni, és azoknak legkésőbb a szállítástól számított két héten belül írásban be kell érkezniük a megbízotthoz. Ez különösen vonatkozik a leszállított áruk külső megjelenésére és a szállítmány teljességére. A megbízó a szállítási sérüléseket közvetlenül a szállítmány beérkezésekor jelzi a gépjárművezetőnek, és azokat a kártérítési igények bejelentésével egyidejűleg a fuvarlevélen hitelesítteti.
10.2 Az egyéb hibákról, amelyek alapos átvizsgálás után sem állapíthatók meg, haladéktalanul, legkésőbb a hiba észlelésekor írásban kell panaszt tenni.
10.3 A megbízó hiányosságok miatti igényeinek érvényesítésére vonatkozó jog az időben benyújtott panasztól számított hat hónapon belül, de leghamarabb a jótállási határidő lejártakor minden esetben elévül. Ilyen igényeket kizárólag a megbízó támaszthat, azok nem ruházhatók át.
10.4 A jótállási határidő számítása a szállítás, ill. szerelésre adott megbízás esetén az átvétel időpontjától történik. Az utólagos javítások és cserék nem befolyásolják a jótállási határidő leteltét.
10.5 A jótállási határidőt a megrendelés visszaigazolása határozza meg; egyéb esetben a jótállási határidő 2 év.
10.6 A megbízott jótállási kötelezettsége csak akkor áll fenn, ha a leszállított árukat egy elismert szakcég szereli be a vonatkozó szabványoknak és a bevett műszaki szabályoknak megfelelően, és azokat a megbízott előírásainak/utasításainak (üzemeltetési útmutató, műszaki dokumentáció) megfelelően használják. A jótállási határidő lejár, ha a feltárt hiányosság ok-okozati összefüggésben áll a szakszerűtlen módosítással, feldolgozással vagy más szakszerűtlen kezeléssel. A jótállás nem vonatkozik a normál igénybevételből adódó elhasználódás, természetes kopás, túlzott igénybevétel, hiányos karbantartás, erőszakos károkozás, a megbízott termékdokumentációjának figyelmen kívül hagyása, helytelen használat vagy kezelés, nem megfelelő üzemi közegek, nem megfelelő kiépítés, nem megfelelő altalaj, kémiai, elektrotechnikai vagy elektromos hatások okozta károkra.
10.7 A megbízott jótállási kötelezettsége csak akkor áll fenn, ha az esetlegesen fellépő hibákat a megbízó írásban kellően konkrétan meghatározza, és a megbízottnak megfelelő határidőt szab az utólagos javításra vagy cserére. A megbízottnak lehetőséget kell biztosítani a kifogásolt hiányosság kivizsgálására vagy egy meghatalmazott képviselőn keresztüli kivizsgáltatására. Az üzembiztonság veszélyeztetésével járó sürgős esetekben, amelyekről a megbízottat azonnal értesíteni kell, a megbízó és a megbízott haladéktalanul tájékoztatja egymást a szükséges intézkedésekről, illetve egyeztetik azokat.
10.8 Ha a megbízott késedelembe esik egy bejelentett hiba kijavításával, a megbízónak jogában áll a hibát saját költségére vagy harmadik fél igénybevételével elhárítani, mely esetben a megbízott megtéríti a felmerülő költségeket.
10.9.1 A megbízott által vállalt jótállás azon alkatrészekre is kiterjed, amelyek bizonyíthatóan anyag- vagy gyártási hiba következtében hibásodtak meg, és az az utólagos javításra és a cserére korlátozódik, beleértve az eredeti szállítási helyszínre való kiszállítás költségeinek az átvállalását, de nem beleértve a be- és kiszerelési költségeket, valamint az üzemi közegeket, pl. az olajat vagy a hűtőközeget. A megbízottnak jogában áll visszakérni a meghibásodott alkatrészeket.
10.9.2 A megbízott által a felmérése alapján szükségesnek ítélt utólagos javítások elvégzéséhez a megbízó elegendő időt és alkalmat biztosít, lehetővé teszi a szükséges területekre való bejutást és a megbízott kérésére segédmunkaerőt is rendelkezésre bocsát.
10.10 Amennyiben az utólagos javítás/szállítás nem lehetséges vagy az aránytalanul nagy ráfordítással járna, ill. ha a hibát két utólagos javítási kísérlet, két csereszállítmány vagy a megbízó által adott megfelelő póthatáridő letelte után sem sikerül elhárítani, megbízó árcsökkentést kérhet vagy elállhat a szerződéstől.
10.11 A jótállás nem terjed ki a nem közvetlenül a leszállított árun keletkező károkra. Ez mindenféle másodlagos kárra is vonatkozik, kivéve, ha a megbízott szándékos károkozásáról vagy súlyos gondatlanságáról van szó, illetve ha a szavatolt jellemzők éppen a hiba miatti károkból eredő kockázat megakadályozását szolgálják. Ez a felelősségkizárás nem vonatkozik azokra az esetekre, amelyekben a megbízott a termékfelelősségről szóló törvény szerint felel.

11. Bírói illetékesség, alkalmazandó jog, szétválaszthatósági záradék
11.1 A megbízott és a megbízó közötti bármely jogvita esetén a felek kikötik a müncheni bíróság illetékességét. Ez akkor is érvényes, ha a megbízónak belföldön nincs általánosan illetékes bírósága.
11.2 A Németországi Szövetségi Köztársaság jogszabályai irányadók. Az ENSZ 1980. április 11-i, a nemzetközi árukereskedelmi szerződésekről szóló egyezménye nem alkalmazandó.
11.3 Ha a fenti rendelkezések bármelyike érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A megbízott és a megbízó az érvénytelen rendelkezés helyett egy törvényileg helytálló rendelkezésben állapodik meg.